Uncategorized

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼
P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼
̼D̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼5̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼i̼r̼ ̼G̼a̼n̼g̼a̼ ̼R̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼D̼e̼l̼h̼i̼ ̼(̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼)̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼D̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.

N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼i̼r̼ ̼G̼a̼n̼g̼a̼ ̼R̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼D̼e̼l̼h̼i̼ ̼(̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼H̼i̼n̼d̼u̼s̼t̼a̼n̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼.̼

Một biến chứng mới ở F0 khỏi bệnh có thể gây tử vong /// Shutterstock

Một biến chứng mới ở F0 khỏi bệnh có thể gây tử vong /// Shutterstock

C̼a̼ ̼m̼ổ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼5̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼5̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼4̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼.̼

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼C̼T̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼H̼i̼n̼d̼u̼s̼t̼a̼n̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼

C̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

Biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ xâm nhập 44 quốc gia - Báo Nhân Dân

Biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ xâm nhập 44 quốc gia – Báo Nhân Dân

̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼:̼

S̼ố̼t̼

̼Đ̼a̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼

̼N̼ô̼n̼ ̼m̼ử̼a̼

C̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼5̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼B̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼t̼e̼r̼o̼i̼d̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

H̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼?̼

̼H̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ỏ̼i̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼9̼0̼%̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ỏ̼i̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼%̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ỏ̼i̼ ̼–̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ỏ̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼.̼

Sáng 23/9: Hơn 487.200 ca COVID-19 đã khỏi bệnh; 17 tỉnh, thành qua 14 không ghi nhận F0 trong nước - Tin tổng hợp - Cổng thông tin Bộ Y tế

Sáng 23/9: Hơn 487.200 ca COVID-19 đã khỏi bệnh; 17 tỉnh, thành qua 14 không ghi nhận F0 trong nước – Tin tổng hợp – Cổng thông tin Bộ Y tế

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼0̼ ̼–̼ ̼6̼0̼%̼,̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼H̼i̼n̼d̼u̼s̼t̼a̼n̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼r̼a̼v̼e̼e̼n̼ ̼S̼h̼a̼r̼m̼a̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼i̼r̼ ̼G̼a̼n̼g̼a̼ ̼R̼a̼m̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼,̼ ̼H̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼A̼N̼I̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼S̼h̼a̼r̼m̼a̼.̼

̼(̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼i̼n̼d̼u̼s̼t̼a̼n̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼)̼

Tin thêm: V̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼M̼o̼d̼e̼r̼n̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ẩ̼n̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼”̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼”̼

V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼l̼ô̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼M̼o̼d̼e̼r̼n̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼”̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼”̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼
̼C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼M̼o̼d̼e̼r̼n̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼M̼o̼d̼e̼r̼n̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼8̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼(̼1̼2̼/̼8̼)̼ ̼-̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

Vắc xin Moderna nhiễm bẩn: Phát hiện người thứ 3 tử vong ít giờ sau tiêm, Nhật Bản ngồi trên đống lửa - Ảnh 1.

Vắc xin Moderna nhiễm bẩn: Phát hiện người thứ 3 tử vong ít giờ sau tiêm, Nhật Bản ngồi trên đống lửa – Ảnh 1.

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼M̼o̼d̼e̼r̼n̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ô̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼,̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼M̼o̼d̼e̼r̼n̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ọ̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼6̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼ ̼l̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼k̼i̼n̼a̼w̼a̼ ̼v̼à̼ ̼G̼u̼n̼m̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼

Quan hệ Thế giới - Việt Nam - Tư Vấn Net - Tin tức cập nhật trong ngày

Quan hệ Thế giới – Việt Nam – Tư Vấn Net – Tin tức cập nhật trong ngày

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼-̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼M̼o̼d̼e̼r̼n̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼l̼ọ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ọ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ô̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ỉ̼.̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼o̼d̼e̼r̼n̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼a̼k̼e̼d̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Chuyên gia cảnh báo biến thể Covid-19 mới lây lan nhanh hơn cả Delta, đã

Chuyên gia cảnh báo biến thể Covid-19 mới lây lan nhanh hơn cả Delta, đã

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼t̼h̼é̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ỉ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼m̼ ̼b̼ấ̼m̼.̼”̼

̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

Feed24h | Tối 25/7 thêm 3.552 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM có 2.227 trường hợp

Feed24h | Tối 25/7 thêm 3.552 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM có 2.227 trường hợp

̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼o̼d̼e̼r̼n̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼T̼a̼r̼o̼ ̼K̼o̼n̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ò̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼Y̼o̼s̼h̼i̼h̼i̼d̼e̼ ̼S̼u̼g̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

Nguồn: https://kenh14.vn/vac-xin-moderna-nhiem-ban-phat-hien-nguoi-thu-3-tu-vong-it-gio-sau-tiem-nhat-ban-ngoi-tren-dong-lua-20210907200407444.chn

Related Articles

Back to top button