TIN TỨC 24H

SÁNG NAY: T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼5̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

SÁNG NAY: T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼X̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼5̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼ ̼1̼7̼3̼0̼ ̼+̼ ̼3̼0̼0̼ ̼Q̼L̼1̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼T̼.̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼H̼.̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼B̼S̼ ̼3̼8̼N̼-̼5̼5̼7̼7̼ ̼(̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ã̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼B̼S̼ ̼5̼1̼B̼-̼1̼1̼2̼.̼2̼4̼ ̼(̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼S̼ ̼8̼6̼C̼-̼0̼5̼3̼.̼8̼8̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼.̼H̼à̼m̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ụ̼i̼.̼

h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ụ̼i̼.̼
̼2̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ù̼m̼

̼“̼H̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼â̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Q̼u̼y̼.̼ ̼L̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼”̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼.̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ố̼p̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼L̼ử̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼e̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ố̼p̼”̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼k̼ể̼.̼

H̼ậ̼u̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼S̼ỹ̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼B̼S̼ ̼3̼8̼N̼-̼5̼5̼7̼7̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ố̼n̼ ̼n̼h̼á̼o̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼L̼ử̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼”̼.̼

A̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼x̼e̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Q̼u̼y̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼
̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼x̼e̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Q̼u̼y̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Trọng Today ̼ (23) ̼, ̼ Báo Thanh Niên SE Trao tien supported Gia Định Co nguoi than tu Vọng Trọng Vũ Tai nạn ̼ (MOI Gia Định 10 triệu đồng). Amount Nay làm CÔNG TY TNHH SAN ̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼D̼u̼y̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼ (̼V̼õ̼n̼g̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼D̼u̼y̼ ̼L̼ợ̼i̼, ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼) ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼.

Related Articles

Back to top button