Uncategorized

Hôm nay: 1 chiến sĩ công an t.ử vo.n.g khi đang làm nhiệm vụ cứu dân trong cơn bão lũ

A̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼,̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼â̼m̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼ố̼.̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼k̼h̼.̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼(̼P̼C̼C̼C̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼.̼.̼

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼
̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼g̼h̼é̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼á̼c̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼ố̼.̼m̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼.̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼x̼ậ̼p̼ ̼x̼ệ̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼.̼â̼m̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ổ̼ ̼g̼ụ̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼

̼B̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ơ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼h̼ẳ̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼.̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼ ̼c̼h̼ợ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼m̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼.̼

̼B̼ế̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼q̼u̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼.̼ậ̼t̼.̼

̼Ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼,̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼ố̼.̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼a̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼3̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼ ̼B̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼9̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼)̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼s̼ù̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼h̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼â̼m̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼k̼h̼ổ̼”̼.̼

 

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼.̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼.̼â̼m̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼h̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ộ̼c̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼-̼ ̼K̼a̼ ̼N̼a̼k̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼“̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼Q̼u̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼

̼C̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼G̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼3̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼í̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼P̼.̼N̼g̼ô̼ ̼M̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼ê̼.̼

̼X̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼b̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ỷ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼đ̼.̼e̼ ̼d̼.̼ọ̼a̼ ̼t̼.̼í̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼.̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼i̼ế̼t̼.̼

̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼b̼ơ̼i̼,̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼í̼a̼.̼

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ộ̼c̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼-̼ ̼K̼a̼ ̼N̼a̼k̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

Related Articles

Back to top button